Klubben blev stiftet i 1996 af en kreds af Nimbusejere, som manglede et sted at samles for at tale om Nimbus - køre fællesture på Nimbus, og i øvrigt hjælpe hinanden med alt hvad der har med Nimbus Veteranmotorcykel at gøre.

Klubben har mødested ved Brand og Redning i Skanderborg, hvor vi træffes den første mandag i måneden. I køre sæsonen arrangerer vi ture rundt i landet og i vinterhalvåret laver vi indendørs aktiviteter. 


Foto: Børge Rasmussen, stifter og æresmedlem.

 Love og vedtægter


 Skanderborg og Omegns Nimbus Klub

§1 Klubbens navn er
Skanderborg og Omegns Nimbus klub.
”Klubben er hjemhørende i Skanderborg kommune”

§2 Betingelse for medlemskab:

I Er at man ejer en Nimbus motorcykel.
II Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes
af generalforsamlingen. Kriteriet for at blive æresmedlem
er, at vedkommende har gjort noget ganske særligt for
Skanderborg og Omegns Nimbusklub
III Medlemmer som har været medlem i 10 år eller længere,
kan forblive medlem selv om de afhandler deres NIMBUS.

§3Klubbens formål er:
I Kammeratligt samvær, i fællesskab at råde og vejlede
om Nimbus
II At holde klubarrangementer og køre fælles ture.
II a Bestyrelsen skal godkende alle arrangementer – store
som små.
II b Større arrangementer, som indebærer store arbejdsmæs-
sige og / eller økonomiske konsekvenser skal godkendes
med 80 % af bestyrelsens stemmer eller på en general-
forsamling.
II c Til større arrangementer kan bestyrelsen nedsætte et ud-
valg, der planlægger og gennemfører arrangementet.
( udvalget skal have mindst en repræsentant fra bestyrelsen)
II c a Arrangementsudvalget skal, før et arrangement påbegyn-
des, fremlægge et budget samt anslået bemandingsbehov
for afviklingen, for bestyrelsen.II c b Regnskab for og evaluering af arrangementet skal fremlægges for bestyrelsen senest 1 måned efter arrange-
mentets afholdelse.

§4 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året

Generalforsamlinger indkaldes af formanden. Generalforsamlinger indkaldes på Skanderborg og Omegns Nimbus Klubs hjemmeside med 3 ugers varsel.Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uger før afholdelsen.

Forslag til generalforsamlingen forefindes på Skanderborg og Omegns Nimbus Klubs hjemmeside 1 uge før afholdelsen.

Dagsorden skal indeholde flg.:

1)Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af formand i ulige år
6) Valg af kasserer i lige år
7)Valg af bestyrelsesmedlemmer.
2 medlemmer efter tur på valg i ulige år
1 medlem efter tur på valg i lige år
8) Valg af suppleant hvert år
9) Valg af revisor hvert år.
10) Eventuelt.
Valgperioden er 2 årig. Generalforsamlingen kan forlange skriftlig afstemning.

§ 5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte medlemmer.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver
tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
min. 2/3 af medlemmerne skriftlig ønsker det.

§ 7 Den daglige ledelse er bestyrelsen og denne repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger og deraf følgende handlinger, der er i
overensstemmelse med klubbens formål, forpligtiger klubben.

§ 8 Det årlige kontingent fastlægges af den ordinære generalforsamling og erlægges én gang årligt.

§ 9 Arbejdet i klubbens interesse er ulønnet, udlæg eller udgifter til klubbens arbejde kan godtgøres efter bestyrelsens bestemmelse.

§10 Udmeldelse af klubben skal ske skriftlig til formanden senest 14 dage før et nyt kontingentår.
Efter den frist skal nyt kontingent betales.

§11 Ændringer af disse love og vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, uanset antallet af fremmødte medlemmer, hvis mindst 2/3 af de fremmødte kan stemme derfor.


Bestyrelsen

Kontakt formanden på telefon: 28240786 for indmeldelse og flere oplysninger om klubben